Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10. 2007

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10. 2007

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 185 став 1, во делот: „директорот на Управата“ од Законот за
извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/2006)
(Реферат У.бр.168/2006)

2. Член 36 од Законот за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“
бр. 59/2002, 60/2006 и 29/2007).
(Реферат У.бр. 13/2007)

3. Член 20 став 2 од Законот за спречување судир на интереси („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/2007).
(Реферат У.бр.142/2007)

4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел Урбан блок 80 бр.
07-1136/1 донесен од Советот на општина Тетово на ден 28 јули 2006 година.
(Реферат У.бр.95/2007)

5. Одлука за утврдување на цената за издавање на дозвола за влез во Градските
гробишта за изработка на надгробни споменици за физички и правни лица монтери
на надгробни споменици.
(Реферат У.бр.102/2007)

6. Одлука за избор на двајца научни соработници на Клиниката за детски и
превентивна стоматологија бр.04-175 од 28 март 2005 година, донесена од
Наставно-научниот совет на Стоматолошкиот факултет.
(Реферат У.бр.158/2007)

7. Одлука за потврдување на Одлуката за ангажирање на адво­кат за заштита на
Советот и советниците, број 07-17/2 од 03.07. 2007 година, донесена од советот
на Општина Аеродром
(„Службен гласник на Општина Аеродром“ бр. 27/2007 од 03 јули 2007 година).
(Реферат У.бр.160/2007)

8. – Решение Уп.бр.19-1241/1 од 11 декември 2006 година, доне­се­но од
Министерството за финансии, Управа за имотно правни работи, Одделение за
управна постапка во Охрид и
– Решение У.бр.36-88/2 од 6 јуни 2007 година донесено од Комисијата на Владата
на Република Македонија за решевање во управна постапка во втор степен од
областа на имотно-правните работи и градежништвото.
(Реферат У.бр.174/2007)

9. Правилникот за систематизација на работните места на Минис­терството за
транспорт и врски на Република Македонија
(Реферат У.бр.176/2007)

10. Одлука за потврдување на Одлуката за утврдување на надоместок на
членовите на Советот на општина Аеродром за седници на работни тела, бр.
07-5676/4 од 3 септември 2007 година (“Службен гласник на општина Аеродром” бр.
30/2007).
(Реферат У.бр.195/2007)

II. ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Заштита на слободи и права по предметот У.бр.177/2007,

Leave a Reply