104/2014-0-0

104/2014-0-0

Вовед

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” број 70/1992), на седницата одржана на 18 март 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Текст

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, Општина Куманово, број 07-3498/5 од 11.06.2014 година, донесенa од Советот на Општина Куманово на седница одржана на 11 јуни 2014 година, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 7 од 13.06.2014 година.

2. Заим Исмаили од Куманово, до Уставниот суд на Република Македонија, поднесе иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката наведена во точката 1 од ова решение.

Според наводите од иницијативата, оспорената одлука била донесена спротивно на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, бидејќи Општината немала донесено Годишна програма за изработка на урбанистички планови, односно оспорениот Детален урбанистички план не бил предвиден со Годишна програма, а со тоа истата не била доставена ниту до надлежниот државен орган за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, ниту пак објавена во јавните гласила, како задолжителна обврска согласно членот од Законот.

При изработката на предметниот план од оспорената Одлука не биле испочитувани начелата во процесот на планирање и уредување на просторот, како темелни вредности и принципи при изработка и донесување на просторно-урбанистичка документација за рационално уредување и користење на просторот, за услови за хумано живеење и работа на граѓаните и заштита и унапредување на животната средина и природата, спротивно на член 4 од Законот. Непочитувањето на наведените начела се состоело во тоа што утврдувањето на градежните парцели било вршено на начин кој бил спротивен на нормативите и стандардите за просторно и урбанистичко планирање и врз основа на тоа се деградирале градежните парцели и не се создале услови за рационално користење и уредување на просторот, ниту услови за хумано живеење и работа на граѓаните, а со тоа се отежнале и условите за унапредување и заштита на животната средина и природата.

При формирањето на градежните парцели не се испочитувале стандардите и нормативите, утврдени со член 22 став 2 од Правилникот за стандарди и нормативи за формирање на градежни парцели, во поглед на димензиите и формата кои ќе соодветствувале со намената на земјиштето и градбите, видот и густината.

Во Деталниот урбанистички план, градежните парцели биле дадени во неправилни форми при што одредени објекти (маркици) за градба со градежна и регулациона линија, биле дадени на самите граници на градежните парцели, така што нивното тековно одржување било можно само со користење на други туѓи градежни парцели.

Градежните парцели, иако сите биле со намена за домување, кај едни несразмерно биле дадени големи површини, а кај други минимални површини, односно едни објекти имале огромни дворни места, а други скоро и да немале. При нивното формирање со оспорениот план морале да бидат почитувани нормативите и стандардите за просторно и урбанистичко планирање утврдени во член 23 од Правилникот. Имено, градежните парцели требало да бидат во ортогонална проекција четиристрани правоаголници, а доколку тоа не било можно, требало да бидат во што поправилни фигури.

Градежните парцели не биле во четиристрани правоаголници и во што поправилни фигури, туку сите без исклучок биле во неправилни фигури, со што била отежната нивната реализација, не биле подобрени условите за живот и работа на луѓето, ниту биле зголемени можностите за развој и градење и зголемување на вредноста на градежното земјиште, што било спротивно на член 23 алинеја 2 од Правилникот за нормативи и стандарди за урбанистичко планирање. Исто така, не бил запазен ниту нормативот од член 23 од Правилникот за стандари и нормативи за урбанистичко планирање, да се следи поделбата по катастарски парцели само доколку тоа не било спротивно на член 22 и параметрите од член 24 на Правилникот. Напротив градежните парцели во оспорениот план биле формирани на една катастарска парцела во сопственост на Република Македонија, при што воопшто немало потреба да не се почитуваат принципите за формирање на градежни парцели од член 23 од Правилникот. Сите градежни парцели можеле да бидат во правилни форми а особено оние градежни парцели каде била предвидена градба на А1, бидејќи сите се наоѓале на катастарска парцела во сопственост на Република Македонија.

При формирањето на градежните парцели не биле почитувани принципите и стандардите утврдени со Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, туку напротив на идеална катастарска парцела (во сопоственост на Република Македонија) се формирале градежни парцели во многу неправилни форми, со што бил деградиран просторот и не се создале бараните услови за реализација, не биле подобрени условите за живот и работа на луѓето, ниту биле зголемени можностите за развој и градење и зголемување на вредноста на градежното земјиште, од кои причини со иницијативата се бара оцена на уставноста и законитоста на оспорената одлука, како и се предлага донесување на времена мерка со која ќе се запре извршувањето на поединечните акти или дејствија преземени врз основа на оспорената одлука со кој е донесен предметниот Детален урбанистички план.

3. Судот на седницата утврди дека Советот на Општина Куманово, врз основа на член 26 став 5 алинеја 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/201 и 55/2013), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 5/2002) и член 25 став 1 точка 7 од Стаутот на Општината Куманово (“Службен Гласник на Општина Куманово” број 13/2003 и 13/2007), на седница одржана на 11.06.2014 година, донел Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, Општина Куманово.

Во членот 1 од Одлуката се наведува дека се донесува Деталниот урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, Општина Куманово, техничка документација број У-73/10, изработена од “Урбан Гис” Доо-Куманово.

Со членот 2 од Одлуката се наведени составните делови на Деталниот урбанистички план.

Во членот 3 од Одлуката се содржани напатствија за бројот и заверката на урбанистичката документација од членот 2 од Одлуката, чувањето и доставување на примероци од истата на надлежни институции.

Со членот 4 од Одлуката се наведува објавувањето на Одлуката во “Службен Гласник на Општина Куманово” и влегувањето во сила на истата.

Одлуката е со број 07-3498/5 од 11 јуни 2014 година.

4. Oд приложената и прибавена документација произлегува дека при донесување на оспорената Одлука биле преземени следниве дејствија:

-Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2010 година, во која по донесувањето на Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот се предвидува потреба од усогласување на детални урбанистички планови со Законот и Правилникот за урбани единци меѓу кои и за урбана единица Тоде Мендол, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 4 од 1 март 2010 година;

-Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2011 година, во која помеѓу другото се наведени и урбанистичките планови чија процедура е во тек, а меѓу кои и Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 5 и 6 од 28 март 2011 година;

-Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2012 година, во која помеѓу другото се предвидува и изработката на Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 4 од 19 март 2012 година;

-Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2013 година, во која помеѓу другото се предвидува и изработката на Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 7 од 14 јуни 2013 година;

-Решение за формирање на Комисија за давање на мислење на нацрт планови, донесено од градоначалникот на Општина Куманово, број 08-8823/1 од 15.09.2009 година;

-Планска програма за изработка на предметниот план, изработена од “Урбан Гис” д.о.о. Куманово од јануари 2011 година;

-Геодетски елаборат за ажурирање на геодетска подлога, изработен од Друштво за геодетски работи Гео-Мега Куманово, број 40-378/1 од 15.11.2011 година;

-Стручна ревизија за Нацрт-план, изготвен од “Планерис” Друштво за урбанизам, проектирање и инженеринг-Куманово, од февруари 2011 година;

-Одговор на Стручна ревизија од изготвувачот на планот, од февруари 2011 година;

-Мислење на Нацрт-планот од Комисијата за давање на мислење на нацрт планови, број 21-1035/2 од 14.03.2011;

-Одговор на извештајот од Комисијата од изготвувачот на планот “Урбан Гис” од април 2011 година;

-Одлука број 07-4173/14 од 06.04.2011 година за утврдување на Нацрт-план, тех.број У-73/10 од февруари 2011 година, донесена од Советот на Општина Куманово;

-Одлука за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација за донесување на Нацрт-планот, број 21-1035/3 од 11.04.2011 година;

-Соопштение за организирање Јавна презентација и Јавна анкета на Нацрт-планот, број 21-2868/5 од 12.04.2011 година, во кое помеѓу другото е наведено дека Јавната анкета ќе се спроведе во периодот од 14.04.2011 година до 29.04.2011 година, а Јавната презентација ќе се одржи на 26.04.2011 година во просториите на Општина Куманово;

-Изводи од дневни весници “Нова Македонија“ и “Утрински весник“, двата од 14 април 2011 година, во кои е објавено Соопштението за Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот;

-Покани од 19.04.2011 година за присуство на Јавна презентација закажана за ден 26.04.2011 година, до Дирекција за заштита и спасување-Куманово, ЕВН Македонија КЕЦ-Куманово, ЈП Паркинг-Куманово, ЈП Водовод-Куманово и ЈП Куманово-ГАС Куманово;

-Решение за формирање на Стручна комисија за изготвување на Извештај од Јавна презентација и Јавна анкета, број 21-1035/5 од 11.04.2011 година;

-Записник од одржана Јавна презентација по Нацрт-планот, број 21-1035/6 од 16.05.2011 година;

-Извештај од спроведена Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот, број 21-1035/15 од 18.05.2011 година, со констатација за вкупно пристигнати осум анкетни листови од граѓани, од кои вкупно 7 прифатени и 1 делумно прифатена забелешка и предлог по Нацрт-планот;

-Заклучок од Комисијата за организирање на повторна (втора) Јавна презентација и Јавна анкета, број 21-1035/16 од 18.05.2011 година, поради суштински промени настанати со вградување на прифатените забелешки и приговори од граѓаните.

-Известувања од 30.05.2011 година до граѓаните по однос нивните забелешки и предлози од анкетните листови и известување за организирање на повторна Јавна презентација и Јавна анкета и копии од препорачана пратка за извршена достава на известувањата до граѓаните;

-Одлука за организирање на повторна (втора) Јавна анкета и Јавна презентација по Нацрт-планот, број 21-1035/18 од 02.06.2011 година;

-Соопштение за организирање повторна Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот, број 21-1035/30 од 05.10.2011 година, во кое помеѓу другото е наведено дека Јавната анкета ќе се спроведе во периодот од 07.10.2011 година до 22.10.2011 година, а Јавната презентација ќе се одржи на 18.10.2011 година во просториите на Општина Куманово;

-Изводи од дневни весници “Нова Македонија“ и “Утрински весник“, двата од 7 октомври 2011 година, во кои е објавено Соопштението за Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот;

-Повторни покани од 13.10.2011 година за присуство на Јавна презентација закажана за ден 18.10.2011 година до Дирекција за заштита и спасување-Куманово, ЕВН Македонија КЕЦ-Куманово, ЈП Паркинг-Куманово, ЈП Водовод-Куманово и ЈП Куманово-ГАС Куманово;

-Записник од одржана втора Јавна презентација по Нацрт-планот, број 21-1035/31 од 18.10.2011 година;

-Извештај од спроведена втора Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот, број 21-1035 од 22.11.2011 година, со констатација дека за времетраењето на Јавната анкета не се пристигнати приговори од граѓани, со заклучок за изготвување на Предлог-план и отпочнување на постапка за добивање согласност од Министерството за транспорт и врски;

-Известување за постапување по Извештајот од Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот, број 21-1035/33 од 25.11.2011 година;

-Заклучок од Комисијата за организирање на повторна (трета) Јавна презентација и Јавна анкета, УП1-број 21-887 од 26.05.2013 година, поради суштински промени настанати со вградување на забелешки во Предлог-планот;

-Одлука за организирање на повторна (трета) Јавна анкета и Јавна презентација по Нацрт-планот, УП1-број 21-887/18 од 28.05.2013 година;

-Соопштение за организирање повторна (трета) Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот, УП1-број 21-887 од 03.06.2013 година, во кое помеѓу другото е наведено дека Јавната анкета ќе се спроведе во периодот од 05.06.2013 година до 19.06.2013 година, а Јавната презентација ќе се одржи на 12.06.2013 година во просториите на Општина Куманово;

-Изводи од дневни весници “Нова Македонија“ и “Утрински весник“, двата од 5 јуни 2013 година, во кои е објавено Соопштението за Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот;

-Повторни покани од 07.06.2013 година за присуство на Јавна презентација закажана за ден 12.06.2013 година до Дирекција за заштита и спасување-Куманово, ЕВН Македонија КЕЦ-Куманово, ЈП Паркинг-Куманово, ЈП Водовод-Куманово и ЈП Куманово-ГАС Куманово;

-Записник од одржана трета Јавна презентација по Нацрт-планот, УП1-број 21-887 од 20.06.2013 година;

-Извештај од спроведена трета Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот, УП1-број 21-887 од 05.07.2013 година, со констатација за пристигнати вкупно четири приговори од граѓани по анкетни листови од кои 2 прифатени и 2 неприфатени забелешки и предлози по Нацрт-планот, со заклучок за изготвување на Предлог-план и отпочнување на постапка за добивање согласност од Министерството за транспорт и врски;

-Известување за постапување по Извештајот од Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-планот, УП1-број 21-887 од 25.07.2013 година;

-Известувања УП1-21-728 од 12.06.2014 година до граѓаните по однос нивните забелешки и предлози од анкетните листови и копии од препорачана пратка за извршена достава на известувањата до граѓаните;

-Заклучок од Комисијата УП1-број 21-728 од 21.01.2014 година, дека по постапени забелешки од Министерството за транспорт и врски, не е променет концептот на Предлог-планот.

-Мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање, број 08-2449/2 од 16.03.2011 година;

-Мислење од ЕВН Македонија КЕЦ-Куманово, број 27-2931/2 од 18.06.2012 година;

-Мислење од Министерството за култура-Управа за заштита на културното наследство, број 17-663/2 од 11.03.2011 година;

-Мислење од Дирекција за заштита и спасување, Подрачно одделение за заштита и спасување-Куманово, број 10-126/2 од 17.03.2011 година;

-Мислење од ЈП Куманово-ГАС Куманово, број 03-34/1 од 18.03.2011 година;

-Мислење од ЈП Водовод-Куманово, број 10-2294/2 од 09.11.2012 година;

-Согласност број 14-1605/2 од 31.01.2014 година од Министерството за транспорт и врски на предметниот Предлог-план, тех.број У-73/10 од декември 2013 година;

-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, Општина Куманово, број 07-3498/5 од 11.06.2014 година;

-Извод од “Службен Гласник на Општина Куманово” број 7 од 13.06.2014 година, каде е објавена оспорената одлука;

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 10 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата се утврдени како едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со Законот за просторно и урбанистичко планирање се уредуваат условите и начинот на системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесување на плановите, спроведувањето на плановите и следењето на реализацијата на плановите, надзорот и други прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање.

Постапката за донесувањето на оспорената Одлука е водена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” број 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010 и 18/2011).

Видовите и содржината на плановите, како и постапката за нивно изработување и донесување се уредени во глава II од Законот за просторно и урбанистичко планирање како “Планирање на просторот”, во која се содржани членовите од 7-48 од Законот.

Co член 7 од овој закон се утврдени видовите планови кои се донесуваат во зависност од просторот кој е предмет на планирање.

Cо член 17 став 1 од Законот е уредено дека за изработување на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, општините и градот Скопје донесуваат годишна програма. Во годишната програма општините и градот Скопје можат да утврдат одредени планови заради економски развој на општината, да се донесат во постапка, пропишана во членот 24-а ставови 2, 3 и 4 на овој закон.

Согласно член 17 став 2 од Законот програмата од ставот 1 на овој член, општините и градот Скопје ја доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот и задолжително ја објавуваат во јавните гласила.

Според член 17 став 4 од Законот, градоначалникот на општината, односно градоначалниците на општините во градот Скопје формираат Комисија составена најмалку од три члена од кои еден архитект со овластување за изработка на урбанистичките планови и две стручни лица од областа на урбанистичкото планирање, која дава мислење на нацрт плановите од членот 7 точка 2 на овој закон и дава предлог до градоначалникот за одобрување на локална урбанистичка планска документација. Градоначалникот на градот Скопје формира Комисија составена најмалку од пет члена од кои двајца архитекти со овластување за изработка на урбанистичките планови и три стручни лица од областа на урбанистичкото планирање, која дава мислење на нацртот на Генералниот урбанистички план на градот Скопје. Во комисијата формирана од градоначалникот на општината, односно градоначалниците на општините во градот Скопје е потребно најмалку еден член да не е лице вработено во општинската администрација, а во комисијата формирана од градоначалникот на градот Скопје најмалку два члена да не се лица вработени во администрацијата на градот Скопје.

Според член 21 став 1 од Законот на нацртот на плановите од членот 7 на овој закон се врши стручна ревизија со која се утврдува дека плановите се изработени во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, а според ставот 2 од наведениот член од Законот стручна ревизија на планот од членот 7 точка 1 на овој закон, врши стручна комисија што ја формира министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за работите од областа на просторното планирање и се состои од најмалку три члена од стручно-научни институции, истакнати научни и стручни работници од областа на просторното и урбанистичко планирање и од други области суштествени за изработка на планската документација.

Според ставот 5 од членот 21 од Законот, забелешките од стручната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, а изработувачот на планот задолжително дава извештај за постапувањето по забелешките на стручната ревизија, до органот надлежен за донесување на планот. Стручната ревизија и извештајот за постапувањето по забелешките од стручната ревизија се составен дел на планот.

Во членот 22 став 1 на овој закон се утврдува дека плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, односно како нацрт на план и предлог на план.

Со членот 24 на овој закон е определено:

(1) По нацртот на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село и урбанистичкиот план вон населено место, општината спроведува јавна презентација и јавна анкета.

(2) Организирањето на јавната презентација и јавната анкета по плановите од ставот 1 на овој член, го врши градоначалникот на општината, по утврдување на нацртот на планот од страна на советот за кој претходно е добиено мислење од комисијата од членот 17 став 4 на овој закон.

(3) За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај.

(4) За организирањето на јавна презентација и јавна анкета општината е должна писмено да ги извести субјектите од членот 29 на овој закон. Јавната анкета трае најмалку десет работни дена, во кој рок субјектите од членот 29 на овој закон како и сите заинтересирани физички и правни лица можат да достават забелешки и предлози по нацртот на планот, на анкетни листови. Доколку во овој рок субјектите од членот 29 на овој закон не достават забелешки и предлози, ќе се смета дека немаат забелешки и предлози на планското решение.

(5) Јавната презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со излагање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на месната самоуправа.

(6) Јавната презентација е стручно презентирање на планот и се организира во простории и време што ќе го определи градоначалникот на општината.

(7) Извештај од јавната анкета со образложение за прифатените и неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој член, изработува стручна комисија формирана од градоначалникот на општината, која е составена од три члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко планирање и истакнат научен и стручен работник од областа на урбанистичкото планирање.

(8) Извештајот од ставот 6 на овој член е составен дел на одлуката за донесување на предлогот на планот.

(9) Врз основа на извештајот, комисијата од ставот (6) на овој член е должна писмено да го извести секое лице кое поднело анкетен лист со образложение за прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки или предлози.

(10) Доколку комисијата од став 7 на овој член оцени дека нацртот на планот со прифатените забелешки од јавната анкета претрпел значајни промени (промена на границата на урбанистичкиот опфат, промени на регулационите линии, промена на намената на земјиштето и промени во поголем обем на други параметри утврдени во планот), градоначалникот на општината за нацртот на планот со вградени забелешки во планот повторно спроведува јавна презентација и јавна анкета.

(11) Времето и местото каде што ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета, задолжително се објавува со соопштение во најмалку две јавни гласила. Соопштението задолжително ги содржи податоците, местоположбата и површината на опфатот на планот.

Согласно член 25 став 1 од Законот, на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на нацрт на план се дава мислење од комисијата од членот 17 став 4 на овој закон, заради согледување на степенот на усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Според ставот 2 на овој член од Законот, на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон изработени во форма на предлог план согласност дава органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека постапката за изработување на предлог планот е спроведена согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Според ставот 3 од истиот член од Законот, согласноста од ставот 2 на овој член се дава во рок од 15 работни дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на донесувачот на планот. Доколку надлежниот орган за издавање на согласноста не одговори во наведениот рок, ќе се смета дека согласноста е издадена.

Во ставот 4 на членот 25 од овој Закон, се предвидува дека по добивањето на согласноста од ставот 2 на овој член, планот се доставува до надлежниот орган за донесување.

Според ставот 5 од погоре наведениот член од Законот, градоначалникот на општината е должен најдоцна 15 дена по добивање на согласноста од ставот 2 на овој член да го достави предлогот на планот до Советот на општината, а советот е должен во рок од 15 дена од приемот на предлогот на планот да го стави на седница и да одлучи по истиот.

Во конкретниот случај, Советот на Општина Куманово, на седница одржана на 11.06.2014 година, донел Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, Општина Куманово, број 07-3498/5 од 11.06.2014 година, објавен во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 7 од 13.06.2014 година.

Сo иницијативата ce оспорува предметната одлука со наводи дека Општината немала донесено Годишна програма за изработка на урбанистички планови, односно оспорениот Детален урбанистички план не бил предвиден со Годишна програма, со што се повредувал член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, а со тоа истата не била доставена ниту до надлежниот државен орган за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, ниту пак објавена во јавните гласила, како задолжителна обврска согласно наведениот член од Законот.

Од увидот во прибавената и доставена документација, се утврди дека Советот на Општина Куманово со годишни програми ја предвидел изработката на предметниот Детален урбанистички план и тоа:

– Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2010 година, во која по донесувањето на Законот за просторно и урбанистичко планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот се предвидува потреба од усогласување на детални урбанистички планови со Законот и Правилникот за урбани единци меѓу кои и за урбана единица “Тоде Мендол”, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 4 од 1 март 2010 година;

– Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2011 година, во која помеѓу другото се наведени и урбанистичките планови чија процедура е во тек, а меѓу кои и Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 5 и 6 од 28 март 2011 година;

– Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2012 година, во која помеѓу другото се предвидува и изработката на Нацрт Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 4 од 19 март 2012 година;

– Програма за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2013 година, во која помеѓу другото се предвидува и изработката на Предлог Детален урбанистички план за дел од У.Е. “Тоде Мендол” дел од Урбан блок 63, Плански опфат меѓу Ул. “Трета МУБ”, Ул. “Орце Николов”, Ул. “Вук Караџиќ” и Ул. “ЈНА”, објавена во “Службен Гласник на Општина Куманово” број 7 од 14 јуни 2013 година;

Исто така ресорното Министерство во своето мислење број 14-1605/2 од 31.01.2014 година, ја наведува целокупната документација донесена при изработката на предметниот план, односно сите преземени дејствија во спроведената постапка, а меѓу кои и Годишната програма за изработка на предметниот план.

Оттука, произлегува дека неосновани се наводите од иницијативата дека Советот на Општина Куманово не донел Годишна програма за изработка на предметниот Детален урбанистички план, што се утврди од целокупната прибавена документација за сите преземени дејствија во текот на постапката за донесување на предметниот план, вклучително и Годишни програми во кои е опфатена изработката на предметниот Детален урбаnистички план во сите фази од постапката за негово донесување.

Што се однесува до наводите од иницијативата дека при формирањето на градежните парцели не се почитувал Правилникот за стандарди и нормативи во поглед на димензиите и формата, односно дека градежните парцели биле дадени во неправилни форми, дека при формирањето на градежните парцели, иако сите биле со намена за домување, кај едни градежни парцели несразмерно биле дадени големи површини, а кај други минимални површини, како и ставот на подносителот по однос на тоа како требало да бидат формирани градежните парцели, како и останатите наводи кои се однесуваат на начинот на кои биле формирани градежните парцели, според Судот тие наводи не се основа за оцена на оспорениот акт, бидејќи Уставниот суд ја цени законитоста на постапката од аспект на фазите за донесување на планот уредена со закон, но, не и од аспект на содржината на планот, за што овој суд нема надлежност да постапува.

Поаѓајќи од погоре цитираните одредби од Законот и неговите измени и дополнувања кои биле во примена при донесувањето на предметниот Детален урбанистички план донесен со оспорената Одлука, како и приложената и прибавена писмена документација, произлегува дека предметната постапка е законито спроведена, бидејќи се утврди дека при нејзиното донесување, доносителот на актот ги испочитувал сите фази во постапката, согласно одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот оцени дека во конкретниот случај не може да се постави прашањето за согласноста на оспорената Одлука со одредбите од Уставот и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

8. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр.104/2014
18 март 2015 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Уставниот суд на Република Македонија
Елена Гошева

Leave a Reply