83/2011-0-0

83/2011-0-0

Вовед

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 21 септември 2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Текст

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Х.Т. Карпош“, УБ 64, плански опфат меѓу ул. 11-ти Октомври 1, ул. Борис Кидрич, Киро Фетак и ул. Пролетерски Бригади – Општина Куманово, бр. 07-9331/19 од 21 септември 2010 година, донесена од Советот на Општина Куманово („Службен гласник на Општина Куманово“ бр. 16/2010).

2. Јасминка Цветковска од Скопје, на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на Одлуката наведена во точката 1 на ова решение.

Во иницијативата подносителката наведува дека во 2004 година со решение за денационализација и била вратена во сопственост КП.бр.14902 и дека во постапката за физичка делба на парцелата, а заради дооформување на градежната парцела, бил прибавен извод од оспорениот Детален урбанистички план донесен во 2010 година. Во оспорениот ДУП, било предвидено низ дел од КП.бр.14902 да минува сообраќајница, за дел од працелата постоела можност да се дооформи и да се припои до стамбената зграда на ул. „Љубе Гачев“, а делот кој останувал слободен бил во форма на триаголник со видно намалена површина од онаа што подносителката ја имала стекнато во постапката за денационализација. Подносителката смета дека во постапката за денационализација се стекнала со право на сопственост на предметната парцела и дека при донесувањето на планот тие требало да бидат запознаени, со оглед на тоа што живеат во Скопје и не биле во можност да реагираат со ставање на забелешки на истиот.

Подносителката смета дека со донесувањето на ваков урбанистички план, нејзиното право на сопственост било ограничено, бидејќи површината што би им припаднала е помала од онаа што била вратена во постапката за денационализација, поради тоа што немало можност за дооформување на градежна парцела и поради тоа што на делот од парцелата што требало да им припадне бил планиран објект на комунална супраструктура – трафостаница.

Подносителката смета дека донесувањето на плановите не може да биде без претходна консултација со сопствениците на имотот, односно без да им се овозможи тие навремено да се произнесат за планот. Подносителката наведува дека во конкретниот случај таа не била запознаена дека се врши измена на деталниот урбанистички план и дека Општината требало да ја информира јавноста преку објавување во дневен печат со цел да се информираат и оние лица кои имаат сопственост на територијата на таа општина, но кои живеат на друго место во Републиката. Таа наведува дека при донесувањето на овој план не била во целост запазена процедурата за информирање на граѓаните од член 24 точка 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, дека тој бил донесен заради задоволување на одредени интереси, со оглед дека на овој дел биле предвидени колективни стамбени згради на делови на кои постојат објекти за индивидуално домување, со предвидување на сообраќајници, иако сообраќајници биле уцртани и со претходните планови, а сообраќајот се одвивал нормално и без застој. Од тие причини подносителката бара Судот да го укине планот.

3. Судот на седницата утврди дека оспорената Одлука е донесена врз основа на член 26, став 5, алинеја 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 51/05, 137/07 и 91/09), член 22, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 25, став 1, точка 7 од Статутот на Општината Куманово (“Службен гласник на Општина Куманово” бр. 13/03 и 13/07), на седницата на Советот на Општината Куманово одржана на 21 септември 2010.

Одлуката има 4 члена.

Според членот 1 од Одлуката, со оваа одлука се донесува Детален урбанистички план за дел од УЕ “Х.Т.Карпош”, УБ 64, плански опфат меѓу ул. 11-ти Октомври, крак од ул. 11-ти Октомври 1, ул. Борис Кидрич, Киро Фетак и ул. Пролетерски Бригади – Општина Куманово, техничка документација бр.42/07 изработена од “УРБАН ГИС, ДОО-Куманово.

Согласно членот 2 од Одлуката, составен дел на Деталниот урбанистички план за дел од УЕ “Х.Т.Карпош”, УБ 64, плански опфат меѓу ул. 11-ти Октомври, крак од ул. 11-ти Октомври 1, ул. Борис Кидрич, Киро Фетак и ул. Пролетерски Бригади – Општина Куманово, техничка документација бр.42/07 изработена од “УРБАН ГИС , ДОО-Куманово, се

– текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на просторот
– синтезен графички приказ на планските решенија со технички бр.42/07.

Во членот 3 од Одлуката е предвидено дека урбанистичката документација од член 2 на оваа oдлука се заверува во најмалку 7 (седум) примероци со потпис и печат на градоначалникот на Општината Куманово, еден примерок со oдлука за донесување на планот се чува во Архивот, еден примерок во службите за спроведување на планот (Сектор за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина и природата), еден примерок во надлежен Државен архив, еден примерок се доставува до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, еден примерок се доставува до Секторот за инспекциски работи – Инспекторат, еден примерок до Државен завод за геодетски работи – Одделение за премер и катастар – Куманово и седмиот примерок се изложува кај донесувачот на планот заради достапност на јавноста.

Согласно членот 4 од Одлуката, одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Куманово”.

Одлуката е заведена под бр.07-9331/19 од 21 септември 2010 година и потпишана од страна на претседателот на Советот на Општина Куманово Виктор Цветковски.

4. Судот во претходна постапка и на седницата, врз основа на целосната документација што ја достави Советот на општина Куманово, ја утврди следната фактичка состојба:

Нацрт-Деталниот урбанистички план за дел од УЕ „Х.Т. Карпош“, УБ 64, плански опфат меѓу ул. 11-ти Октомври 1, ул. Борис Кидрич, Киро Фетак и ул. Пролетерски Бригади – Општина Куманово, е изработен од Друштвото за планирање, проектирање и инженеринг ДОО „УРБАН ГИС“ – Куманово со тех.бр. У-42/2007 од ноември 2007 година.

На Нацрт-планот била изработена Стручна ревизија од Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија „СТАН-АРТ“ ДООЕЛ-Куманово со тех.бр.13/08 од март 2008 година, во која има забелешки и сугестии кои треба да се вградат во планот.
Изготвувачот на планот во Одговорот на ревизијата од април 2008 година ги прифатил забелешките.
Министерството за транспорт и врски дало Стручно мислење број 16-5752 од 18 јуни 2008 и стручно мислење 16-14445 од 3 февруари 2009 година во кои биле дадени определени сугестии и забелешки и било укажано дека по усогласувањето на Нацрт планот со Законот и подзаконските акти, како и по вградувањето на сугестиите и забелешките од Стручната ревизија и стручното мислење на Министерството за транспорт и врски, може да се пристапи кон утврдување на Нацрт планот и да продолжи постапката согласно законот.
Со Одлука број 07-4581/8 од 20 мај 2009 година Советот на општина Куманово го утврдил Нацрт-планот.
За организирање на јавната презентација и јавната анкета во траење од 15 дена по Нацрт-планот градоначалникот на општината Куманово донел Одлука број 08-5781/1 од 12 јуни 2009 година и за таа цел е подготвено Соопштение од 15 јуни 2009 година дека ќе се организира јавна анкета во периодот 16 јуни до 30 јуни 2009 година (има десет работни дена), со излагање на графичките и текстуалните прилози од Нацрт планот во Општинските витрини на градскиот Плоштад, кои се наоѓале под осмокатницата „Куманово“, а јавната презентација била закажана за 25 јуни 2009 година во салата за состаноци на Општината.

Соопштението било објавено во „Утрински Весник“ на 16 јуни 2009 година. Исто така бил упатен писмен допис (бр. 21-5782/2 од 15 јуни 2009 година) до локалната телевизија „ХАНА“ со кој било побарано да го објават соопштението на телевизијата во траење од седум дена, започнувајќи од 16 јуни 2009 година.

Од извештајот за спроведената јавната анкета и јавна презентација заведен под бр.21-5181/3 од 5 октомври 2009 година произлегува дека присутните на јавната анкета не дале никакви забелешки и било заклучено постапката по планот да продолжи.

Во Известувањето за постапување по Извештајот од спроведената јавната анкета и јавна презентација заведено под број 21-5781/4 од 5 октомври 2009 година се констатира дека на јавната презентација и јавната анкета немало забелешки и приговори и дека изготвениот Предлог план може да се достави на согласност до Министерството за транспорт и врски.

Барањето за давање согласност на Предлог-Планот е упатено до Министерството за транспорт и врски на 21 јули 2010 година под бр.21-751/6.

Министерството за транспорт и врски со акт бр. 16-7819/2 од 20 август 2010 година, дало согласност на Предлог-деталниот урбанистички план.

На 21 септември 2010 година, Советот на општината Куманово, ја донел оспорената Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Х.Т.Карпош“ УБ 64, плански опфат меѓу ул. 11-ти Октомври, крак на ул. 11-ти Октомври 1, ул. Борис Кидрич, ул. Киро Фетак и ул. Пролетерски Бригади – Општина Куманово, која Одлука била објавена во „Службен гласник на општина Куманово“ бр. 16/2010.

5. Според член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија, покрај другите темелни вредности на уставниот поредок на Републиката е и уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата.

Системот на просторното и урбанистичкото планирање, видовите и содржината на плановите, изработувањето и постапката за донесувањето на плановите, како и другите прашања од областа на просторното и урбанистичкото планирање се уредени со Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” 51/2005, 137/2007, 151/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011 и 53/2011).

Во членот 3 од наведениот закон е утврдено дека изработувањето, донесувањето и спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија и на урбанистичките планови се работи од јавен интерес.

Видовите и содржината на плановите, како и постапката за нивно изработување и донесување се уредени во посебен дел од Законот означен и насловен со “II. Планирање на просторот”, кој ги опфаќа членовите од 7 до 48.

Согласно член 11 ставовите 1 и 2 од Законот, детален урбанистички план, за каков што се работи во конкретниот случај, се донесува за плански опфат за кој е донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план содржи текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфра-структурата.

Според ставот 3 од овој член од Законот, графичките прикази на планот одржат: граница на планскиот опфат, регулациони линии, парцелација на градежното земјиште, површини за градење на градби определени со градежни линии, максимална висина на градбата изразена во метри до венец, намена на земјиштето и градбите, планско решение на секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури.

Според ставот 4 од овој член од Законот, текстуалниот дел од планот содржи: општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите, посебни услови за изградба на поединечни градежни парцели, податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуникациските инфраструктури и други параметри.

Според член 17 став 1 од Законот, за изработување на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон , општините и градот Скопје донесуваат годишна Програма. Според ставот 2 од истиот член од Законот, програмата од ставот 1 на овој член општините и градот Скопје ја доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот и задолжително ја објавуваат во јавните гласила.

Според одредбата од членот 21 став 1 од Законот, плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во две фази, односно како нацрт на план и предлог на план. На нацртот на плановите, согласно членот 21 од Законот се врши стручна ревизија со која се утврдува дека плановите се изработени во согласност со одредбите на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и друг закон. Стручна ревизија на плановите од член 7 точка 2 на овој закон финансирани од буџетот на општината и буџетот на градот Скопје врши овластено правно лице од член 18 став 1 на овој закон, определено од градоначалникот на општината или на градот Скопје. Согласно став 5 на овој член, забелешките од стручната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, а изработувачот на планот задолжително дава извештај за постапувањето по забелешките на стручната ревизија до органот надлежен за донесување на планот. Стручната ревизија и извештајот за постапување по забелешките од стручната ревизија се составен дел на планот.

Во член 24 од Законот, се утврдува дека по нацртот на деталниот урбанистички план, урбанистичкиот план за село и урбанистичкиот план вон населено место, општината спроведува јавна презентација и јавна анкета (став 1). Организирањето на јавната презентација и јавната анкета на плановите од став 1 на овој член го врши градоначалникот на општината, по утврдување на нацртот на планот од страна на советот за кој претходно е добиено мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредување на просторот (став 2). За спроведената јавна презентација и јавна анкета се изработува извештај (став 3). Јавната презентација и јавната анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со излагање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на месната самоуправа. Јавната анкета трае најмалку десет работни дена, во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетни листови (став 4). Јавната презентација е стручно презентирање на планот и се организира во простории и време што ќе го определи градоначалникот на општината (став 5).

Според член 24 став 6 од Законот, извештај од јавната анкета со образложение за прифатените и неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на овој член, изработува стручна комисија формирана од градоначалникот на општината, која е составена од три члена, и тоа: носителот на изработка на планот, одговорно лице од општинската администрација надлежно за урбанистичко планирање и истакнат научен и стручен работник од областа на урбанистичкото планирање. Според став 7 на овој член од Законот, извештајот е составен дел на одлуката за донесување на предлогот на планот, а согласно ставот 8, врз основа на извештајот, комисијата е должна писмено да го извести секое лице кое поднело анкетен лист со образложение за прифаќање или неприфаќање на неговите забелешки или предлози.

Во членот 24 став 10 од Законот утврдено е дека времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета, задолжително се објавува со сопштение во јавните гласила. Соопштението задолжително ги содржи податоците, местоположба и површина на опфатот на планот.

Според член 25 став 1 од Законот, на плановите од членот 7 точка 2 на овој закон, изработени во форма на нацрт на план се дава мислење од органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, заради согледување на степенот на усогласеноста на плановите со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон. Во ставот 2 на овој член од Законот утврдено е дека на плановите изработени во форма на предлог на план се дава согласност од органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, со која се потврдува дека плановите се изработени согласно со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Согласно ставот 3 на член 25 од Законот мислењето од ставот 1 и согласноста од ставот 2 на овој член се дава во рок од 15 работни дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на доносителот на планот. Доколку надлежниот орган за издавање на мислењето и согласноста не одговори во наведениот рок ќе се смета дека мислењето и согласноста се издадени. Според ставот 5 на истиот член по добивањето на согласноста од ставот 2 на овој член, планот се доставува до надлежниот орган за донесување.

Според членот 26 став 7 урбанистичките планови од членот 7 точка 2 алинеи 2, 3 и 4, како предлози на планови се доставуваат во рок од шест месеца од добивањe на мислењето од членот 25 став 1 на овој закон до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот заради добивање на согласност. Урбанистичките планови од членот 7 точка 2 алинеја 1 од овој закон се доставуваат во рок од 12 месеца од добивањето на мислењето од членот 25 став 1 на овој закон до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот. Доколку плановите не се достават во утврдениот рок, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, ќе и укаже на општината дека е должна постапката за нивно донесување да ја повтори согласно со овој закон.

6. Тргнувајќи од наведените законски одредби во контекст на доставената документација и утврдената фактичка состојба, Судот утврди дека во текот на донесувањето на оспорениот детален урбанистички план за дел од УЕ „Х.Т. Карпош“, УБ 64, плански опфат меѓу ул. 11-ти Октомври 1, ул. Борис Кидрич, Киро Фетак и ул. Пролетерски Бригади – Општина Куманово биле испочитувани сите фази на постапката предвидени во важечкиот Закон за просторно и урбанистичко планирање. Од овие причини Судот утврди дека не може да се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со одредбите на Уставот на Република Македонија и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Во врска со конкретните наводи во иницијативата дека Одлуката била спротивна на член 24 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно дека при донесување на планот не била во целост запазена постапката за информирање на граѓаните, од доставената документација и утврдената фактичка состојба Судот констатира дека Соопштението за одржување на јавна презентација и јавна анкета за оспорениот детален урбанистички план било објавено во дневниот весник „Утрински весник“ од 16 јуни 2009 година, кој весник излегува на територијата на целата Република, така што граѓаните од цела Македонија имале можност да се информираат за тоа каде и кога можат да извршат увид и да добијат информации за планот, како и да достават предлози и забелешки на истиот. Оттука неосновани се наводите на подносителката на иницијативата дека лицата кои не живеат на територијата на општина Куманово не биле запознаени дека се врши измена на деталниот урбанистички план.

За Судот се ирелевантни наводите во иницијативата за големината на парцелите и за видот, односно намената на објектите предвидени во оспорениот план, од причина што овие забелешки се однесуваат на содржината на деталниот урбанистички план, кое што прашање е од технички карактер и не се однесува на правните аспекти на постапката за донесување на планот. Оценката на стручно-техничките прашања и аспекти на планот излегува од границите на надлежноста на Уставниот суд кој ја цени само постапката за донесување на урбанистичкиот план, а не неговата содржина.

Од изнесената правна и фактичка состојба произлегува дека оспорената Одлука е донесена во целост во постапка како што е предвидено со одредбите од Законот за просторното и урбанистичкото планирање, односно дека истата не може да се доведе под сомнение по однос на нејзината согласност Уставот и со членот 24 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

8. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите Наташа Габер – Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 83/2011
21 септември 2011 година
Скопје
тјт

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Уставниот суд на Република Македонија
Бранко Наумоски

Leave a Reply