Поднесување барање за заштита на слободи и права

Согласно членот 51 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е пов­редено право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање.

Во барањето, потребно е да се наведат причините поради кои се бара заштита, актите или дејствата со кои тие се повредени, фактите и доказите на кои се заснова барањето, како и други податоци потребни за одлучувањето на Уставниот суд.

Погледнете го документот за поднесување барање за заштита на слободи и права (PDF)

Преземетe го документот на следниот линк (Word Document) —Поднесување барање за заштита на слободи и права

Обрасците се изготвени со цел да помогнат на подносителите при нивното обраќање до Уставниот суд на Република Македонија и истите не се задолжителни.

НАПОМЕНА: Доставување на барањата по пат на електронска пошта или писмено доставување преку факс до Уставниот суд не се сметат за поднесоци со кои се иницира поведување на постапка пред Судот.