Одлуки и решенија

193/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

17/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на...
Повеќе

210/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Република Македонија...
Повеќе

170/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното...
Повеќе