Одлуки и решенија

У.бр.60/1991

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 1991 година,...
Повеќе

134/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Макдонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Република Македонија и за...
Повеќе

190/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред...
Повеќе

173/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното...
Повеќе