Одлуки и решенија

152/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 4 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на...
Повеќе

30/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното...
Повеќе

92/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и 4 од Законот за основите на постапката пред Уставниот...
Повеќе

У.бр.83/1992

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство...
Повеќе

128/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 1992...
Повеќе