Одлуки и решенија

140/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 14 став 1 алинеја 1 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на...
Повеќе

У.бр.152/1991

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 6 мај 1992 година, донесе О...
Повеќе

У.бр.200/1990-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство...
Повеќе

219/1990-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 14 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното...
Повеќе