Одлуки и решенија

175/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Република Македонија и за...
Повеќе

42/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Република Македонија и за...
Повеќе

60/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 1991...
Повеќе

134/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Макдонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Република Македонија и за...
Повеќе