Внатрешно и надворешно заштитено пријавување

Koнтакт од лице овластено за заштитено внатрешно и надворешно пријавување

Врз основа на член 2 став 1 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2016) и член 2 став 1 од Правилникот за заштитено надворешно пријавување („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2016), секретарот на Уставниот суд на Република Северна Македонија, ја назначи Марија Петрова, советник на Судот за стручно-аналитичка работа во Стручната служба на Уставниот суд на Република Северна Македонија.

Контакт: mpetrova@ustavensud.mk;  02/ 3163-076