Список на лица вработени во Уставниот суд

СПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Список на лицата вработени во Уставниот суд на Република Северна Македонија согласно член 10 став 1 алинеја 6 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/2019):

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗВАЊЕ

E-mail

Телефон

1

Александар Лазов Секретар на Уставниот суд alazov@ustavensud.mk 02/ 3165-153

2

Мирјана Лесевска Советник на Судот – Шеф на кабинет на претседател на Судот mlesevska@ustavensud.mk 02/ 3163-063

3

Здравка Бојаџиевска Советник на Судот за стручно-аналитичка работа zbojadzievska@ustavensud.mk 02/ 3223-626

4

м-р Соња Данова Советник на Судот за стручно-аналитичка работа sdanova@ustavensud.mk 02/ 3223-626

5

м-р Југослав Миленковиќ Советник на Судот за стручно-аналитичка работа jmilenkovic@ustavensud.mk 02/ 3163-076

6

Оливера Филиповска Советник на Судот за стручно-аналитичка работа ofilipovska@ustavensud.mk 02/ 3163-076

7

Марија Петрова Советник на Судот за стручно-аналитичка работа mpetrova@ustavensud.mk 02/ 3163-076

8

Марија Дељова – Шулевска Советник на Судот за стручно-аналитичка работа mdeljova@ustavensud.mk 02/ 3223-626

9

м-р Менка Трајанова Советник на Судот за стручно-аналитичка работа mtrajanova@ustavensud.mk 02/ 3163-076

10

Енсар Јусуфи Советник на Судот за стручно-аналитичка работа ejusufi@ustavensud.mk 02/ 3115-845

11

м-р Сузана Фетаи – Цана Советник на Судот за стручно-аналитичка работа scana@ustavensud.mk 02/ 3115-845

12

м-р Јасмина Симоновска Советник на Судот за стручно-аналитичка работа  jsimonovska@ustavensud.mk

13

Магдалена Паункова – Спасова Советник на Судот за стручно-аналитичка работа  mspasova@ustavensud.mk

14

Татјана Јањиќ-Тодорова Советник на Судот за меѓународно-правни прашања и соработка tjanjic@ustavensud.mk 02/ 3163-076

15

м-р Мајлинда Исмаили Советник на Судот за меѓународно-правни прашања и соработка mismaili@ustavensud.mk 02/ 3115-845

16

Христина Беловска Советник – портпарол на Судот, Советник на Судот за односи со јавност  hbelovska@ustavensud.mk

17

Наташа Арсовска Советник на Судот за информатички технологии  narsovska@ustavensud.mk

18

м-р Виолета Ѓорѓиевска Советник за стручно – аналитичка работа vgjorgjievska@ustavensud.mk 02/ 3230-944

19

м-р Љубица Ангелова Советник за стручно – аналитичка работа ljangelova@ustavensud.mk 02/3164-061

20

м-р Мартин Трајановски Советник за стручно – аналитичка работа  mtrajanovski@ustavensud.mk

21

м-р Лариса Милевска Советник за евиденција, документација и уставно-судска практика lkrusarovska@ustavensud.mk 02/ 3223-630

22

м-р Симона Герасимова – Јовановска Советник за протоколарни работи sgerasimova@ustavensud.mk 02/ 3223-630

23

м-р Розита Симоновска – Аритонова Советник за лекторски работи и библиотека raritonova@ustavensud.mk 02/ 3163-063

24

Наташа Талеска Советник за финансиски прашања и јавни набавки ntaleska@ustavensud.mk 02/ 3211-410

25

Љупка Величковска Административен работник за сметководство ljvelickovska@ustavensud.mk 02/ 3211-410

26

м-р Тодор Костадиновски Административен работник за сметководство  tkostadinovski@ustavensud.mk

27

Соња Димитрова Административен работник -Технички секретар во Одделението за поддршка на работата на Секретарот на Судот sdimitrova@ustavensud.mk 02/ 3165-153

28

м-р Шадија Банташоска Административен работник -Технички секретар во Одделе­нието за поддршка на работата на Секретарот на Судот shbantashoska@ustavensud.mk 02/ 3165-153

29

Јаготка Гијовска Административен работиник-архивар во Одделението за општи и административно технички работи jgijovska@ustavensud.mk 02/ 3113-266

30

Ганимете Идризи Административен работиник-архивар во Одделението за општи и административно технички работи gidrizi@ustavensud.mk 02/ 3113-266

31

Лиле Каркиновска Административен работиник-за оперативно-технички работи lkarkinovska@ustavensud.mk 02/ 3230-944

32

Елизабета Кекеновска Административен работник -Технички секретар во Одделението-Кабинет на претседателот на Судот  ekekenovska@ustavensud.mk

33

Александра Цавниќ Административен работник – технички секретар во Одделението за општи и административно технички работи  acavnik@ustavensud.mk

34

м-р Дарко Шентевски Административен работник – технички секретар во Одделението за општи и административно технички работи  dsentevski@ustavensud.mk

35

Драгана Каранфиловска -Рајковска Административен работник – технички секретар во Одделението за општи и административно технички работи  drajkovska@ustavensud.mk

36

м-р Санел Рамовиќ Административен работник – технички секретар во Одделението за општи и административно технички работи  sramovik@ustavensud.mk

37

Дејан Крстевски Технички работник- возач во Одделението за општи и административно технички

38

Мира Младенова Технички работник – работник во кујна

39

Даниела Костиќ Технички работник – хигиеничар

40

Наташа Илијевска Технички работник – хигиеничар