Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 32-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 24.11.2021 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 192 ставови 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015, 193/2015 и 71/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019 и 14/2020).
Реферат У.бр.180/2020

2. Одлука за изменување и дополнување на Урбанистички план вон населено место Ски центар Водно–Блок 3, Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.3/2015)
Реферат У.бр.36/2021

3. Точките 3 и 4 од Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина (“Службен весник на Република Македонија” бр.106/2006, 143/2007 и 161/2018).
Реферат У.бр.78/2021

II. БАРАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.316/2020

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.30/2021