Соопштение

Соопштение по одржаната 32-ра седница на Судот

Уставниот суд на Република Северна Македонија, по одржаната XХXII седница (денeс, 3 декември 2020 година, со почеток од 9,30 часот), ја известува јавноста дека расправајќи по точките од дневниот ред одлучи да:

– ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на Законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2015);

– ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на делот „2001“ од членот 4 став 2 од Законот за Агенција на Република Македонија за управување со средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2001);

– поведе постапка за оценување на уставноста на член 247 став 2 и член 254 став 2 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ број 80/1992, 9/1996, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014,115/2014, 104/2015 и 150/2015);

– ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на член 19 став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 142/2016 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019);

– поведе постапка за оценување на уставноста на член 143 ставови 3 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/2018, 247/2018, 27/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/2019 и 42/2020) и донесе решение за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на истите одредби;

– ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на Одлуката за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на град Скопје 2012-2022 за четврт Ј 03, донесена од Советот на Град Скопје бр.27-6443/1 од 18 јули 2018 година; и

– ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на член 9 и член 10 од Правилникот за начинот на предавање на списи, книги, електронска евиденција и состојба на сметки од извршител чија должност престанала на именуваниот извршител, постапувањето по преземените предмети и правото на надомест на извршителот кој продолжува да постапува по предметите на извршителот, чија должност престанала, донесен на ден 30 октомври 2016 година под број 02-946/6;