Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 30-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 06.11.2020 година (петок), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1.Член 65-а став 3 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 18/2011, 36/2011, 49/2011, 54/2011, 59/2011, 13/2012, 39/2012, 144/2012, 25/2013, 70/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 103/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/2019 и 18/2020).
Реферат У.бр.15/2020

2. Член 24 став 4 во делот „точка 6“ од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008, 53/2011, 123/2012, 70/2013, 164/2013, 138/2014, 154/2015, 192/2015 и 39/2016 и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019.
Реферат У.бр.199/2020

3. Член 20 во делот „жалба“ и делот „заменува“ од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2008)
Реферат У.бр.238/2020

4. – Уредба со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3194/1 од 16 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 103/2020),
-Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3462/1 од 28 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 111/2020),
-член 1 од Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3987/1 од 14 мај 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 126/2020),
– Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални суровини за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-4438/1 од 22 мај 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 134/2020),
– Одлука за едностран договорот за концесија за експлотација на минерална суровина – Варовник на локалитетот КРАСТА с.Лабуништа, Општина Струга, донесена од Владата на Република Северна Македонија бр.44-4442/1 од 26 мај 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 136/2020) и
– Одлука за едностран договор за концесија за експлотација на минерална суровина – ГАБРО на локалитетот „СТРИЖАК“ с.Лабуништа, Општина Струга, донесена од Владата на Република Северна Македонија бр.44-4442/2 од 26 мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 136/2020).
Реферат У.бр.235/2020 и У.бр.259/2020

5. Одлука за прогласување на Амандманите XXXIII до XXXVI на Уставот на Република Македонија, заведена под број 08-184/1 донесена на седница на Собранието на Република Северна Македонија одржана од 11 јануари 2019 (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2019).
Реферат У.бр.13/2019, У.бр.31/2019, У.бр.38/2019 и У.бр.26/2020

6. Одлука за делегирање вршење на работи од јавен интерес бр.08-1176/9 од 25.10.2019 година, донесена од Советот на Општина Крушево („Службен гласник на Општина Крушево“ бр.14 од 28.10.2019 година).
Реферат У.бр.249/2020

7. – Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2572/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 25 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година);
– Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2560/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 25 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година);
– Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2568/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 25 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година);
– Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2575/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 25 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година);
– Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2579/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 25 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година);
– Одлуката за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2583/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 25 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година);
– Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2587/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 26 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година) и
– Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, бр.08-2589/1, донесена од Собранието на Република Северна Македонија на 26 август 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.208/2020 од 26 август 2020 година).
Реферат У.бр.251/2020, У.бр.252/2020, У.бр.253/2020, У.бр.254/2020, У.бр.255/2020, У.бр.256/2020, У.бр.257/2020, У.бр.258/2020

8. Член 2 став 1 зборовите „доколку се исполнети следните услови и постапка“ и точките 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од Правилата за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија, донесени од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019).
Реферат У.бр.2/2020

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.243/2020

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.163/2016 со нацрт-одлука