Соопштение

Соопштение

Уставниот суд на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 2020 година, донесе одлука со која за генерален секретар на Уставниот суд на Република Северна Македонија, се назначи Александар Лазов, досегашен генерален секретар на Уставниот суд на Република Северна Македонија, сметано од 5 октомври 2020 година.