Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 20.05.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1.Уредба со законска сила за примена на Законот за вештачење за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 70/20).
Реферат У.бр.61/2020

2.Уредба за поблиските услови за подготовка на документите за електронско складирање и квалификувано електронско складирање и форматите на документите кои се погодни за складирање („Службен.весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20).
Реферат У.бр.72/2020

3. Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/2020, 76/2020, 94/2020, 97/2020 и 100/2020).
Реферат У.бр.75/2020

4.Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.76/2020 од 24 март 2020 година).
Реферат У.бр.78/2020

5. Уредба со законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2448/1 од 23 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 76/2020); Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за  примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2636/1 од 30 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 84/2020), и Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за  примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3059/1 од 13 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 100/2020
Реферат У.бр.81/2020

6.Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на добивка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/2020).
Реферат У.бр.87/2020

7. Уредба со законска сила за примена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2510/1 од 27 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 82/2020)
Реферат У.бр.93/2020

8. Уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредна состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства („Службен весник на Република Северна Македонија” број 84/2020 и 89/2020)
Реферат У.бр.97/2020

9. Уредба со законска сила за примена на Законот за студентски стандард за време на вонредна состојба („Службен.весник на Република Северна Македонија“ бр.84/20 од 30 март 2020 година).
Реферат У.бр.100/2020

10. Уредба со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2638/1 од 30 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 84/2020)
Реферат У.бр.102/2020

11. Уредба со законска сила за примена на Законот за учебници за основно и средно образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 88/2020 од 03.04.2020)
Реферат У.бр.107/2020

12.Уредба со законска сила за примена на Законот за инспекциски надзор за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/2020).
Реферат У.бр.119/2020

13. Уредба со законска сила за примена на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/2020)
Реферат У.бр.121/2020

14. Уредба со законска сила за Постапката за издавање на дозволите за движење во време во кое е утврдена забрана за движење за времетраењето на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.902/20).
Реферат У.бр.124/2020

15.Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2832/1 од 3 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 90/2020)
Реферат У.бр.126/2020

16.Уредба со законска сила за примена на Законот за задолжително капитално финансиско пензиско осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 94/2020)
Реферат У.бр.135/2020

17. Уредба со законска сила за примена на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2911/1 од 07 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 94/2020)
Реферат У.бр.139/2020

18. Уредба со законска сила за примена на Законот за јавнообвинителска служба за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2020)
Реферат У.бр.145/2020

19. Уредба со законска сила за примена на Законот за јавни собири за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/20).
Реферат У.бр.65/2020