Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 15.05.2020 година (петок), со почеток во 09,00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Уредба со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба,  донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2867/1 од 9 април 2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 97/2020) и
-Уредба со законска сила за дoполнување на Уредбата со законска сила за определување на висината на платата на избраните, именуваните и назначените лица во јавниот сектор за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-3091/1 од 13 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 100/2020).
Реферат У.бр.57/2020 и У.бр.146/2020

2. Уредба со законска сила за примена на Законот за нотаријатот за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2147/5 од 19 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 70/2020) и
– Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за нотаријатот за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2922/1 од 8 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 95/2020)
Реферат У.бр.64/2020

3. Уредба со законска сила за примена на Законот за странци за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 79/2020)
Реферат У.бр.67/2020

4. Уредба со законска сила за примена на Законот за личната карта за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2398/1 од 20 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 71/2020)
Реферат У.бр.69/2020

5. Уредба со законска сила за утврдување на задачи на Армијата на Република Северна Македонија за време на траењето на вонредната состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 72/2020 од 21.03.2020 годидна)
Реферат У.бр.73/2020

6. Уредба со законска сила за примена на Законот за општата управна постапка за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2444/1 од 23 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 76/2020)
Реферат У.бр.77/2020

7.Уредба со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 76/2020)
Реферат У.бр.79/2020

8. Уредба со законска сила за примена на Законот за буџетите за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 79/2020  од 26.03.2020)
Реферат У.бр.85/2020

9. Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 79/2020)
Реферат У.бр.86/2020

10. Уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредна состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства („Службен весник на Република Северна Македонија” број 84/2020 и 89/2020)
Реферат У.бр.97/2020

11. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 95/2020)
Реферат У.бр.98/2020

12.Уредба со законска сила за примена на Законот за ученичкиот стандард за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 84/2020)
Реферат У.бр.99/2020

13. Уредба со законска сила за примена на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија број 44/2717/1 од 31 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 86/2020)
Реферат У.бр.103/2020

14. Уредба со законска сила за примена на Законот за гробишта и погребални услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 88/2020)
Реферат У.бр.110/2020

15. Уредба со законска сила за примена на Законот за социјална заштита за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 90/2020 од 04.04.2020)
Реферат У.бр.112/2020

16. Уредба со законска сила за примена на Законот за финансиските друштва за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 90/2020 од 04.04.2020)
Реферат У.бр.125/2020

17. Уредба со законска сила за примена на Законот за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 94/2020 од 07.04.2020)
Реферат У.бр.137/2020

18. Уредба со законска сила за примена на Законот за вработените во јавен сектор за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 95/2020 и 97/2020)
Реферат У.бр.142/2020

19. Уредба со законска сила за примена на Законот за акредитација за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 97/2020)
Реферат У.бр.147/2020

20. Уредба со законска сила за примена на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 100/2020 од 13.04.2020)
Реферат У.бр.149/2020

21.Уредба со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 103/2020) и
– Уредба со законска сила за  дополнување на Уредбата со закаонска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија” број 103/2020)
Реферат У.бр.158/2020

22.Уредба со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 107/2020 од 22.04.2020)
Реферат У.бр.160/2020

23. Уредба со законска сила за задолжителна самоизолација при тестирање за присуство на коронавирус COVID-19 за време на вонредна состојба број 44-3322/1 од 22 април („Службен весник на Република Северна Македонија” број 107/2020)
Реферат У.бр.162/2020