Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 18.03.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I.РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1.Закон за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата („Службен весник на Репуб­лика Македонија“ бр.46/2004, 109/2006 и 157/2007).
Реферат У.бр.151/2019

2.Член 7 ставови 2 и 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2011, 52/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015, 23/2016 и 178/2016).
Реферат У.бр.156/2019

3.Одлука за донесување Детален урбанистички план Градска четврт И 04-Даре Џамбаз, Општина Центар-Скопје, донесена од Советот на Општина Центар под бр.08-2925/6 од 11.06.2019 година („Службен гласник на Општина Центар-Скопје бр.11/2019).
Реферат У.бр.116/2019

БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1.Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.86/2018