Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 4-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 12.02.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 68 став 3 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016 и 233/2018).
Реферат У.бр.114/2019

2. Член 16 алинеја 4 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011, 24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015, 30/2016 и 64/2018).
Реферат У.бр.134/2019

3. Одлука за дополнување на Одлуката за извршување на буџетот на Општина Илинден за 2019 година, со арх.бр. 07-1061/8 од 03.06.2019 година (“Службен гласник на Општина Илинден” бр.7/2019).
Реферат У.бр.126/2019

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.131/2019

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.133/2019