Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 3-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 28.01.2020 година (вторник), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 18 став 2 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016, 142/2016, 178/2017-Одлука на Уставен суд и 26/2018-Одлука на Уставен суд).
Реферат У.бр.94/2019

2. Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Маке­донија“  бр.101/2019).
Реферат У.бр.115/2019

3. Член 8 став 4 од Правилникот за технички преглед на возила (Службен весник на Република Македонија“ бр.81/2010), донесен од Министерот за внатрешни работи на Република Македонија.
Реферат У.бр.87/2019 и У.бр.88/2019

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.133/2019