Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 21-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 11.09.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

Ι. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Закон за изменување и дополнување на Законот за управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2019)
–  Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на податоци за приливи на средства на сметки на физички лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2019).
Реферат У.бр.50/2019

2. Член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2014).
Реферат У.бр.65/2019 и У.бр.68/2019

ΙΙ. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.45/2019