Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 15-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 29.05.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 234 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016)
Реферат У.бр.10/2018

2. Член 8 од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија” број 187/2013, 201/2014 и 215/2015).
Реферат У.бр.121/2018

3. Член 449 став 2 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009)
Реферат У.бр.3/2019

4. Член 13 став 2 од Статутот на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА, бр.03-018, донесен од Собранието на Националниот сојуз на 17 јануари 2011 година.
Реферат У.бр.26/2018

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.122/2018

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.57/2019