Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 22.05.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 78-а ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016 и 67/2017).
Реферат У.бр.82/2017

2. Член 8 од Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија” број 187/2013, 201/2014 и 215/2015).
Реферат У.бр.121/2018

3. – член 17 во делот: „а ќе започне да се применува од 1 јуни 2014 година” од Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 148/2013);
– Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 42/2014);
– Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 177/2014);
– член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 72/2015);
– Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 6/2016) и
– Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 106/2016).
Реферат У.бр.125/2018

4. Член 44 став 3 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговски регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија” број 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008. 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015, 192/2015 и 53/2016).
Реферат У.бр.19/2019

5. Член 11 став 1 точка ѓ и член 11 став 2 точка ѓ од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија” број 19/2019).
Реферат У.бр.35/2019

6. Член 29 став 11 и став 12 во делот: „од ставот 13 на“ од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” број 43/2014, 33/2015, 98/2015. 6/2016 и 198/2018).
Реферат У.бр.60/2019

7. Одлука за утврдување на усло¬ви за начинот на градење во се¬ло Лагадин, Општина Охрид за кое нема урбанистички план, донесена од Советот на Општина Охрид на седница одржана на 14 октомври 2015 година и објавена во („Службен гласник на Општина Охрид“ бр.11 од 15 октомври 2015 година).
Реферат У.бр.30/2017