Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 13-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 08.05.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Одлука бр.08-2574/2 од 18.06.2018 година за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за паркови и зеленило „Еко-Струга“-Струга бр.01-01/2, донесена од Управниот одбор на 28.05.2018 година;
– Одлука бр.08-2574/7 од 18.06.2018 година за јавни паркиралишта на Општина Струга;
– Одлука бр.08-2574/8 од 18.06.2018 година за определување на јавни паркиралишта за зонско паркирање на подрачјето на град Струга;
– Одлука бр.08-2574/9 од 18.06.2018 година за утврдување на тарифа на цени по зони, за организирање на зонско паркирање на град Скопје и
– Одлука бр.08-2574/10 од 18.06.2018 година за условите и начинот на вршење надзор над непрописно запрени или паркирани возила и условите и начинот за блокирање, отстранување, преместу-вање на непрописно запрени и пракирани, хаварисани и напуштени возила и чување на истите на подрачјето на Општина Струга, сите донесени од Советот на Општина Струга и објавени во „Службен гласник на Општина Струга“ бр.6/2018 од 20.06.2018 година).
Реферат У.бр.92/2018

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.56/2018 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.130/2018 со нацрт-одлука