Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 17.04.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Одлука за донесување на измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од Велес, локалитет-дел од урбана единица 7, Алексо Демниевски – дел од урбан блок 38-општина Велес, донесена од Советот на Општина Велес под број 25-581/2 од 31.01.2018 година и објавена во („Службен гласник на Општина Велес“) број 2 од 02.02.2018 година
Реферат У.бр.28/2018

2. Одлука бр.5005/3 од 08.11.2018 година за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт СИ 03 Блок 03 донесена од Советот на Општина Гази Баба („Службен гласник на Општина Гази Баба“ бр. 19/2018).
Реферат У.бр.126/2018

3. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за К.П. бр. 2740/1, К.О. Мислешево вон г.р. по барање на лицето Ајдин Влаши со место на живеење с.Велешта – Струга
Реферат У.бр.44/2019

4. Член 6 од Упатството за водење на постапка за издавање на дозвола за колективен постапувач и за водење на постапка за одобрување или неодобрување на годишен извештај број 02-6537/1 од 10.12.2018 година согласно со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.
Реферат У.бр.48/2019