Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 11-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 10.04.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 43 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/ 2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016, 11/2018, 83/2018 и 120/ 2018).
Реферат У.бр.12/2019

2. Член 6 од Упатството за водење на постапка за издавање на дозвола за колективен постапувач и за водење на постапка за одобрување или неодобрување на годишен извештај број 02-6537/1 од 10.12.2018 година согласно со Законот за управување со пакување и отпад од пакување.
Реферат У.бр.48/2019

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот У.бр.2/2019

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.123/2018 со нацрт-одлука