Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 27.03.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Членовите 4 став 2 и 27 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и
– Членовите 2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 43/2014).
Реферат У.бр.39/2018

2. Член 353 став 5 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/ 2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/ 2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/ 2014, 27/2014, 28/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014, 199/2014, 196/ 2015, 226/2015 и 97/2017).
Реферат У.бр.106/2018

 

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.59/2018 со нацрт-одлука