Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 20.03.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Одлука за изменување на градежни парцели при урбано планитање и спроведување на постапки на ДУП Скопје Север Централен дел-Исток, донесена од Советот на Општина Чаир, на седница одржана на 28.09.2013 година, број 07-2252/18 од 30.05/2013 година, објавена во „Службен гласник на Општина Чаир“ бр.14/2013
Реферат У.бр.56/2018

2. Услови за акредитација на програми за обука на медијатори и круг на лицата кои можат до Одборот да поднесат барање за акредитација на програми, објавени на веб-страницата на Министерството за правда
Реферат У.бр.72/2018

3. – Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-5371/2 од 27.12.2017 година, донесена на 6-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 27.12.2017 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 24 од 28.12.2017 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-1150/4 од 06.03.2018 година, донесена на 9-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 06.03.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 4 од 07.03.2018 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-2034/4 од 26.04.2018 година, донесена на 12-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 26.04.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 7 од 27.04.2018 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-2774/4 од 14.06.2018 година, донесена на 14-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 14.06.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 9 од 18.06.2018 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-3799/2 од 30.08.2018 година, донесена на 17-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 30.08.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 15 од 31.08.2018 година и
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови,, број 08-5438/12 од 13.12.2018 година, донесена на 21-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 13.12.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 20 од 14.12.2018 година.
Реферат У.бр.28/2019

4. Акти на Државната изборна комисија:
1) Правилник за подготовка, организирање и спроведување референдум на државно ниво 30 септември 2018 година, бр. 12-1401/1 од 1 август 2018 година;
2) Одлука за дополнување на Правилникот бр. 12-1401/1 од 1 август 2018 година за подготовка, организирање и спроведување референдум на државно ниво 30 септември 2018 година, бр. 12-1401/2 од 10 август 2018 година;
3) Правилник за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на референдумот 2018 година, бр. 08-2287/1 од 1 октомври 2018 година;
4) Правилник за начинот и постапката за решавање на приговори за референдум на државно ниво 2018, бр. 08-181/1 од 4 септември 2018 година;
5) Упатство за начинот на достава на гласачкиот материјал од општинските изборни комисии до избирачките одбори, бр. 12-2050/1 од 25 септември 2018 година;
6) Упатство за примена на член 113-б од Избориот законик за гласање на избирачите кои се членови на избирачките одбори кои го спроведуваат гласањето во дипломатско-конзуларните претставништва односно конзулрните канцеларии, бр. 08-1981/1 од 20 септември 2018 година;
7) Упатство за гласање на лица кои се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, бр. 08-1982/1 од 20 септември 2018 година;
8) Упатство за примената на член 111 ставови 4, 5, 6 и 7 од Изборниот законик за гласање на немоќни или болни лица, бр. 08-1979/1 од 20 септември 2018 година;
9) Упатство за примена на член 111 став 1, 2 и 3 од Изборниот законик за болни и немоќни лица, бр. 08-1980/1 од 20 септември 2018 година и
10) Упатство за начин на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи, бр. 08-1919/1 од 14 септември 2018 година.
Реферат У.бр.55/2019