Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 13.03.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 101 ставовите 1 и 2 од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
Реферат У.бр.69/2018

2. Член 67 ставови 2 и 3 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011, 53/2011, 123/2012, 164/2013, 27/2014, 116/2015, 192/2015 и 53/2016).
Реферат У.бр.9/2019

3. – Член 17 во делот: „а ќе започне да се применува од 1 јуни 2014година” од Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 148/2013); Закон за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 42/2014); Закон за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 177/2014) и
– член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 72/2015); Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 6/2016) и Закон за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија” број 106/2016).
Реферат У.бр.14/2019

4. Член 29 став 2 од Законот за спречување на судир на интереси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2007, 114/2009, 6/2012 и 153/2015).
Реферат У.бр.17/2019

5. Член 246 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 51/2010, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 148/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018)
Реферат У.бр.20/2019

6. Член 61 став 1 од Законот за архивски материјал („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 58/2016 и 11/2018).
Реферат У.бр.24/2019

7. Одлука за изменување на градежни парцели при урбано планитање и спроведување на постапки на ДУП Скопје Север Централен дел-Исток, донесена од Советот на Општина Чаир, на седница одржана на 28.09.2013 година, број 07-2252/18 од 30.05/2013 година, објавена во „Службен гласник на Општина Чаир“ бр.14/2013.
Реферат У.бр.56/2018

8. Одлука бр.09-200/2 од 18.05/2018 год. за донесување на Детален урбанистички план за градска четврт И 17.02, донесена од Советот на Општина Аеродром („Службен гласник на Општина Аеродром“ бр.6 од 21 мај 2018).
Реферат У.бр.77/2018

9. – Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-5371/2 од 27.12.2017 година, донесена на 6-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 27.12.2017 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 24 од 28.12.2017 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-1150/4 од 06.03.2018 година, донесена на 9-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 06.03.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 4 од 07.03.2018 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-2034/4 од 26.04.2018 година, донесена на 12-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 26.04.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 7 од 27.04.2018 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-2774/4 од 14.06.2018 година, донесена на 14-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 14.06.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 9 од 18.06.2018 година;
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови, број 08-3799/2 од 30.08.2018 година, донесена на 17-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 30.08.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 15 од 31.08.2018 година и
– Одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови,, број 08-5438/12 од 13.12.2018 година, донесена на 21-та седница на Советот на Општина Центар, одржана на 13.12.2018 година, објавена во „Службен гласник на Општина Центар” број 20 од 14.12.2018 година.
Реферат У.бр.28/2019