Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 29-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 28.11.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 43 во делот „Државната“ од Законот за Државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007, 36/2011, 164/2013, 41/ 2014, 33/2015, 61/2015, 152/2015 и 53/2016).
Реферат У.бр.78/2017

2. Член 1 алинеи 1 и 2 во деловите: „со правосилна пресуда” и член 2 став 2 во делот: „изречена со правосилна пресуда” од Законот за амнестија („Службен весник на Република Македонија” број 11/2018)
Реферат У.бр.12/2018

3. Член 2 точка 4 во делот: „во единица на локална самоуправа на работи од областа на процена на пазарната вредност на недвижен имот и пресметување на данок на имот, во банка или штедилница регистрирана во Република Македонија или во Бирото за судски вештачења; член 7 точка 2,точка 2; член 32 став 2 и член 47-а став 1, од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број 115/2010, 158/2011, 185/2011, 64/2012, 188/2014, 104/2015, 153/2015, 192/2015 и 30/2016).
Реферат У.бр.37/2018

4. Член 34 став 3 од Законот за сопственост и други стварни права („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2001, 92/2008, 139/2009 и 35/2010).
Реферат У.бр.105/2018

5. Одлука за донесување детален урбанистички план за дел од УЗ 2, дел од Блок 2.5 опфат 1, Општина Охрид, плански период 2011 – 2016, бр.07-8141/19, донесена од Советот на Општина Охрид на 25 декември 2013 година.
Реферат У.бр.1/2018

6. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска Четврт ЦС 15-Криви Дол, Општина Карпош – Скопје, бр.07-9210/2 од 30.12.2014 година, донесена од Советот на Општина Карпош-Скопје („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.19/2014).
Реферат У.бр.68/2018

7. Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струга за 2018 година, бр.08-2108/4 од 14 мај 2018 година („Службен гласник на Општина Струга“ бр.5/2018), донесена од Советот на Општина Струга.
Реферат У.бр.93/2018