Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.11.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 383 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015, 2262015, 55/2016 и 11/2018)
Реферат У.бр.54/2017

2. – Член 77 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 132/2016);
– Решение за престанок на работниот однос поради исполнување услови за старосна пензија, бр.03-23/80 од 05.05.2017 година, донесено од министерот за одбрана.
Реферат У.бр.69/2017

3. – Член 3 став 2 од Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата и во дејноста одмор и рекреација на децата („Службен весник на Република Македонија“бр.26/2011);
– член 3 и член 99 од Колективниот договор за основното образование во Република Македонија „Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2009, 84/2009, 28/2010 и 39/2010) и
– член 3 и член 96 од од Колективниот договор за средното образование во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2009, 84/2009, 28/2010 и 39/2010).
Реферат У.бр.74/2018

4. Одлука за донесување Детален урбанистички план на поширокото Градско подрачје за 2-ра урбана единица, бр.08-583/1 од 13.04.1995 година, донесена од Советот на Општина Охрид, објавена во „Службен гласник на Општина Охрид“ бр.1/1995).
Реферат У.бр.89/2018