Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 26-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.11.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 78 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011,11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018).
Реферат У.бр.41/2018

2. Член 8 став 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 од Законот за превоз на патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 97/2015, 124/2015, 129/2015, 193/2015, 37/2016 и 71/2016).
Реферат У.бр.51/2018

3. Правилник за формата и содржината на образецот на изјава за интереси („Службен весник на Република Македонија бр.146/2009).
Реферат У.бр.24/2018

4. Одлука за организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог на ДУП за Блок 19, КО Гостивар 1–Општина Гостивар, број 23-1602/9 донесена од Општина Гостивар на 20.12.2016 година.
Реферат У.бр.54/2018