Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 22-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 03.10.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 41, член 46 и член 61-а од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 25/2013, 137/2013, 163/2013, 44/2015, 193/2015, 226/2015 и 30/2016).
Реферат У.бр.127/2016

2. Член 27 став 2 точка 2, член 49 став 2 точка 1 и член 50 став 1 и став 2 точка 1 од Законот за вонсудско спогодување („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014).
Реферат У.бр.79/2017

3. Член 33 став 1 во делот „осум“ и член 37 став 3 во делот „ги извести“ од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007, 36/2011, 164/2013, 412014, 33/2015, 61/2015, 152/2015 и 53/2016).
Реферат У.бр.150/2017

4. Член 8 алинеја 2 од Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/2010, 12/2014, 43/2014, 104/2015, 148/2015 и 192/2015).
Реферат У.бр.166/2017

5. – Член 104 став 2 во делот: „доколку со закон поинаку не е утврдено“ од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187 /2013, 113/ 2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/15 и 27/2016) и
– член 18 став 1 точка б) во делот: „или наврши 64 години возраст“ од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/ 2016 и 142/2016).
Реферат У.бр.29/2018

6. Член 1 од Законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/2010).
Реферат У.бр.43/2018

7. Член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2016).
Реферат У.бр.63/2018

8. Член 1 став 1 точка 2 од Одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадарци, заведена под број 07-413/8 и донесена од Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 8 февруари 2010 година.
Реферат У.бр.88/2017

9. Одлука за распишување на референдум на локално ниво, бр.08-5723/1 од 05.09.2017 година, донесена од Советот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ бр.7/2017)
Реферат У.бр.118/2017

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
Реферат У.бр.42/2018

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.31/2017 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот У.бр.57/2017 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот У.бр.123/2017 со нацрт-одлука

4. Предлог за одлучување по предметот У.бр.129/2017 со нацрт-одлука

5. Предлог за одлучување по предметот У.бр.138/2017 со нацрт-одлука

6. Предлог за одлучување по предметот У.бр.156/2017 со нацрт-одлука