Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 19-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.07.2018 година (понеделник), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 209 став 2 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016).
Реферат У.бр.23/2017

2. – Член 129 став 1 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и
– член 11 од Правилникот за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006).
Реферат У.бр.41/2017

3. Член 23 во делот: „членот 8 став 3 на овој закон” од Законот за управната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015, 53/2016 и 11/2018).
Реферат У.бр.6/2018

4. Член 3 од Законот за амнестија („Службен весник на Република Мак嬬до¬нија“ бр.11/2018).
Реферат У.бр.11/2018

5. Член 5 точка 13 алинеја 7, член 21 став 3 точка 3) и член 36 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2009, 17/2011, 47/2011, 136/2011, 6/2012, 39/2012, 163/2013, 146/2015 и 39/2016).
Реферат У.бр.23/2018

6. Одлука за промена на името на ОУ „Вера Циривири-Трена“ с. Дебреште во ООУ „Али Фетахи Окијар“с. Дебреште, заведена по број 08-1536/8 од 27.05.2016 година, донесена од Советот на Општина Долнени на седницата одржана на ден 27 мај 2016 година и објавена во („Службен гласник на Општина Долнени“ бр.6 од 3 јуни 2016 година).
Реферат У.бр.128/2016

7. Член 1 став 1 точка 2 од Одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадарци, заведена под број 07-413/8 и донесена од Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 8 февруари 2010 година.
Реферат У.бр.88/2017

8. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Градска четврт „3 06“, опфат помеѓу бул. „Партизански одреди“, ул. „Московска“, бул.„Македонија“ и бул. „8-ми Септември“, Општина Карпош-Скопје, бр. 09-89/3 од 05.01.2016 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.2/2016)
Реферат У.бр.111/2017

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
Реферат У.бр.27/2018

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.122/2017 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.123/2017 со нацрт-одлука

3. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.127/2017 со нацрт-одлука

4. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.130/2017 со нацрт-одлука

5. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.134/2017 со нацрт-одлука

6. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.136/2017 со нацрт-одлука

7. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.15/2018 со нацрт-одлука

Leave a Reply