Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 27.06.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 2 точка 24 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016).
Реферат У.бр.91/2017

2. Член 251 став 1 точка 4, член 251 став 2 точка 4, член 251 став 3 точка 4, и член 252 став 2 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македо-нија“ бр.169/2015, 226/2015 и 55/2016).
Реферат У.бр.138/2017

3. Член 37 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2015, 145/2015, 192/2015 и 30/2016).
Реферат У.бр.49/2018

4. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УЗ 1 Блок 1.2 и Блок 1.4 и УЗ 3 дел од Блок 3.4. Општина Охрид, Плански Период 2009-2014, бр.07-6092/40 од 30.06.2014 година, донесена од Советот на општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.7/2014).
Реферат У.бр.31/2017

 

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
Реферат У.бр.116/2017

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот
Реферат У.бр.27/2018

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.102/2017 и У.бр.121/2017 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.124/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply