Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 20.06.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1.Член 19-а став 1 алинеја 3 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 162/20140, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015, 53/2016, 11/2018 и 83/2018).
Реферат У.бр.161/2017

2.Член 249 ставови 1, 2 и 3 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2010, 100/2012 и 142/2016).
Реферат У.бр.8/2018

3.Член 16 став 1 од Законот за инспекцијата на трудот („Службен весник на „Социјалистичка Република Македонија“ број 31/1985, 51/1988, 23/1990, 17/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.32/1993) и член 19 став 1 во делот на зборот „осум“ и член 19 став 3 во делот на зборот „не“, од Законот за инспекцијата на труд („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/1997, 29/2002, 36/2011, 164/2013, 44/2014, 33/2015, 147/2015 и 21/2018).
Реферат У.бр.16/2018

4.Член 1 во деловите:„и обврските“; член 4; член 114 став 1 во делот:„обврските и одговорностите“; член 116 став 1 точка 2 алинеја 2 во делот: „само на Синдикатот потписник на овој колективен договор“ од Колективниот договор на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/2013).
Реферат У.бр.90/2017

5.Одлука за распишување на референдум на локално ниво број 09-1620/1, донесена од Советот на Општина Кочани на 31 август 2017 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.8/2017).
Реферат У.бр.129/2017

 

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1.Предлог за одлучување по предметот У.бр.63/2017 со нацрт-одлука

2.Предлог за одлучување по предметот У.бр.95/2017 со нацрт-одлука

3.Предлог за одлучување по предметот У.бр.105/2017 со нацрт-одлука

4.Предлог за одлучување по предметот У.бр.120/2017 со нацрт-одлука

5.Предлог за одлучување по предметот У.бр.128/2017 со нацрт-одлука

6.Предлог за одлучување по предметот У.бр.153/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply