Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 02.05.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

1. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 2 точка 16; Глава II. „Институт на сметководители и овластени сметководители на Република на Македонија“ и членовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13; Глава III. „Начин на стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител и континуирано професионално усовршување“ и членовите 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а и 19-б; Глава „Вршење сметководствени работи“ и членовите 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28; Глава V. „Регистри“ и членовите 29, 30, 31; Глава VI. „Дисциплинска постапка“ и членовите 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39; Глава VII. „Контрола на работењето“ и членовите 40 и 41; Глава VIII. „Надзор“ и членовите 42 и 43; Глава „IX. Прекршочни одредби“ и членовите 44, 45, 46, 46-ѓ, 47 и 47-а; и Глава X. „Преодни и завршни одредби“ и членовите 48, 49, 50, 51, 53 и 54 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 188/2013, 27/2014, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 190/2016 и 193/2017).
Реферат У.бр.132/2017

2. – Член 105 став 4 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија” број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15 и 27/2016),
– Спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството („Службен весник на Република Македонија“ бр.119/2015).
Реферат У.бр.144/2017

3. Член 188 став 3 ичлен 189 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 71/2016).
Реферат У.бр.163/2017

4. Член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 62/2006-исправка и 150/2010).
Реферат У.бр.7/2018

5. – Одлука бр.08-392/3 од 19.06.2017 годиназа распишување на референдум на локално ниво („Службен гласник на општина Дојран“ бр.6/2017), донесена од Советот на Општина Дојран,
– Одлука бр.08-464/4 од 5.07.2017 година, за измена и дополнување на Одлуката бр.08-392/3 од 19.06.2017 година, за распишување на референдум на локално ниво („Службен гласник на општина Дојран“ бр.7/2017), донесена од Советот на Општина Дојран.
– Одлука бр.08-428/3 од 27.06.2017 година, за измена и дополнување на Одлуката бр. 08-392/3 од 19.06.2017 година за распишување на референдум на локално ниво, донесена од Советот на Општина Дојран. (Градоначалникот на Општина Дојран ја оспорува со иницијативата и оваа Одлука и покрај фактот што го запрел нејзиното објавување во Службен гласник на Општината, поради што Советот на Општината ја донел со истата содржина второнаведената Одлука).
Реферат У.бр.74/2017

6. Член 9 став 1 во делот: „и да не е член на други сродни здруженија со ЗВИ и СВИМ“ од Статутот на Здружението на воени инвалиди на Тетово, бр.0101-008 од 13.02.2011 година, донесено од Собранието на Здружението на воени инвалиди на Тетово.
Реферат У.бр.155/2017

 

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

 1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.72/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply