Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 28.03.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/2015)
Реферат У.бр.6/2017

2. Член 19-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 26/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 44/2015, 97/2015, 129/2015, 193/2015,37/2016 и 71/2016).
Реферат У.бр.9/2018

3. Одлука за распишување на референдум на локално ниво, донесена од Советот на општина Аеродром, бр.09-337/2 од 07.09.2017 год., објавена во „Службен гласник на Општина Аеродром“ број 15/2017.
Реферат У.бр.120/2017

4. Одлука за распишување и спроведување референдум во Општина Радовиш, донесена од Советот на општина Радовиш, бр.08-1202/1 од 04.09.2017 год., објавена во „Службен гласник на Општина Радовиш“ број 09/2017.
Реферат У.бр.126/2017

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.76/2017 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.94/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply