Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 21.03.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 11 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/1993)
Реферат У.бр.96/2016

2. Член 77 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија„ бр.98/2012, 166/12, 15/2013, 170/13, 43/14, 44/14, 113/14, 160/2014, 188/14, 20/2015, 61/15, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 27/2016, 120/2016 и 132/2016),
– Решение за престанок на работен однос со право на исполнување услови за старосна пензија бр.04-23/160 од 14.09.2015 година донесено од министерот за одбрана;
– Решението на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија – Стручна служба – Филијала Скопје, П.бр.05301965322 од 22.12.2015;
– Решението за престанок на работен однос со право на исполнување услови за старосна пензија број 04-23/162 од 14.09.2015 година, и
– Решение на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија – Стручна служба – Филијала Скопје, П.бр. 05301965314 од 18.12.2015 година.
Реферат У.бр.180/2016

3. Член 84 ставови 1, 2 и 3, став 7 во делот: „(3)“ и став 8 во делот: „(1)“ од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016)
Реферат У.бр.33/2017

4. – Член 148 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2012,166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 217/2015, 26/2016, 120/2016, 132/2016 и 35/2018) и
– член 53 став 2 од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/2011, 79/2013, 164/2013, 29/2014, 98/2015 и 192/2015).
Реферат У.бр.5/2018

5. – Одлука за распишување на референдум на локално ниво бр.08-1807/1 од 01.08.2017 год.,донесена од Советот на Oпштина Ново Село на 25.07.2017 година, и
– Одлука за распишувaње на референдум на локално ниво бр.08-1807/5 од 14.08.2017 година, донесена од Советот на Општина Ново Село на 11.08.2017 година.
Реферат У.бр.106/2017

Leave a Reply