Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 7-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 14.03.2018 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 1 1 став 1 зборовите: „извршени во периодот од 2008 до 2015 година“ и став 3 зборовите:„извршени во периодот од 2008 до 2015 година“, член 3 став 1 зборовите:„Оваа одредба не се однесува на разговор или изјава која претставува јавен интерес“, член 5 и член 7 зборовите:„а ќе започне да се применува од 1 јули 2017 година“ од Законот за заштита на приватноста (”Службен весник на Република Македонија” број 99/2016).
Реферат У.бр.120/2016

2. Член 4 од Законот за изменување и дополнување од Законот за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ брoj 119/10).
Реферат У.бр.146/2016

3. Правилник за категоризација на спортистите од Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2002 и 50/2004), донесен од директорот на Агенцијата за млади и спорт.
Реферат У.бр.83/2017

Leave a Reply