Преглед на работата на Уставниот суд на Република Македонија за 2012 година