Меѓународни Активности

Учество на Меѓународна конференција во Јалта, Украина

Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија, г-дин Бранко Наумоски, учествуваше на Меѓународната конференција на тема: „Заштита на правата на човекот и граѓанинот од органите со уставна надлежност во сегашноста“ организирана од страна Уставниот суд на Укранина по повод уставниот ден на Украина во Јалта од 19 – 23 јуни 2013 година.

Leave a Reply