Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.11.2017 година (среда), со почеток во 09,00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 01.11.2017 година (среда), со почеток во 09,00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 10 став 1 точката „и“; член 12 ставовите 9, 12 и 13; член 20
став 1 точката „ѓ“ бројот „(9)“, член 95 став 4 и член 153 ставовите 5 и 6 од
Законот за нотаријатот (”Службен весник на Република Македонија” број 72/2016).
Реферат У.бр.129/2016

2. – Член 21 став 2 во делот: „и ја пријавува на Министерството за
правда, заради упис во Регистарот за евиденција на постапките за медијација“,
член 50 ставовите 17, 23, 24, 27, 28 и 34, член 61 став 2, член 63 во делот:„од
членот 46 од овој закон“, член 66 и член 68-а од Законот за медијација
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/2013, 148/2015, 192/2015 и
55/2016);
– член 2 и член 7 ставовите 4 и 6 од Правилникот за полагање на испит
за медијатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 223/2015);
– член 1 од Правилникот за изменување на Правилникот за полагање на
испит за медијатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2016), и
– член 1 во делот:„Признавање на обуките завршени во странство и
издавање на лиценците односно акредитациите од страна на Одборот за
обезбедување…“, член 3, член 4, член 5 и член 6 од Тарифникот за висината на
реално потребните трошоци за полагање на испитот за медијатор, признавање на
обуките завршени во странство и издавање на лиценците односно акредитациите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2017).
Реферат У.бр.7/2017

3. Член 45 ставови 6, 7 и 9 од Законот за безбедност и здравје при
работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/ 2007, 136/2011,
23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015 и
30/2016).
Реферат У.бр.12/2017

4. Закон за дополнување на Законот за високото образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.24/2013)
Реферат У.бр.84/2017

5. Одлука за поништување на Одлуката на Советот на Општина Центар бр.
08-4160/30 од 22.03.2017 година за донесување на ДУП „Централно зеленило покрај
реката Вардар-Јужен дел“ Општина Центар-Скопје бр.07-6530/12 донесена од
Советот на Општина Центар-Скопје на 13.09.2012 година и Решение бр.09-4160/31
од 22.03 2017 година за објавување на Одлука за поништување на Одлуката за
донесување на ДУП „Централно зеленило покрај реката Вардар-Јужен дел“-Општина
Центар-Скопје донесено од Градоначалникот на општина Центар – Скопје.
Реферат У.бр.38/2017

6. Одлука за утврдување на цени за чистење на снег на локални патишта и
улици во зимскиот период на ЈПКД „МАВРОВО“ од Маврови Анови, бр.08-363/7 од
26.12.2016 година, донесена од Советот на Општина Маврово и Ростуше („Службен
гласник на Општина Маврово и Ростуше“ бр.12/2016).
Реферат У.бр.70/2017

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.69/2015

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.9/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply