Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.07.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 05.07.2017 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. – Член 45-а ставовите 11 и 13, член 45-в став 3, член 46 став 1,член
47 ставовите 1 и 2, член 48 став 1 и член 49 став 1 од Законот за средното
образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/1995, 24/1996,
34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005,
113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015,
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 67/2017) и
– Правилник за начинот на формирање и работење на училишната комисија,
тајноста на материјалот зе екстерно проверување, начинот на проверување на
тестовите од страна на училишната комисија, како и формата и содржината на
извештајот од екстерното проверување во средните училишта бр.19-7906/3 донесен
од Министерот за образование и наука на 22 април 2013 година, во целина и
посебно член 17 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2013, 186/2013
и 65/2016)
Реферат У.бр.132/2013

2. Член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна
чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/2011)
Реферат У.бр.109/2016

3. Член 30 став 4, член 54 став 4, член 55 став 2, член 56 став 3, член
68 ставови 2, 3 и 4, член 147 став 2, и член 153 став 7 од Законот за нотаријат
(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 72/2016 и 142/2016)
Реферат У.бр.141/2016

4. Член 67 ставoви 2 и 3 од Законот за туристичка дејност („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011,
47/2011, 53/2011, 123/2012, 164/2013, 27/2014, 116/2015, 192/2015 и 53/2016) и
– член 50 од Законот за прекршоците („Службен весник на Република
Македонија“ брoj 124/2015).
Реферат У.бр.153/2016

5. Член 15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен
весник на Република Македонија“ бр.144/2014).
Реферат У.бр.49/2017

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.65/2016 со нацрт-одлука

2. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.136/2016 со нацрт-одлука

Leave a Reply