Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.12.2016 година (среда), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 28-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 07.12.2016 година (среда), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 1, член 6 став 3, член 9 став 4, член 15 ставови 1 и 6, член
16 став 3, член 21 став 4, член 22 став 2, член 24 став 3, член 27 став 2, член
29, член 30, член 31 и член 69 од Законот за медијација („Службен весник на
Република Македонија“ бр.188/2013) и Законот за медијација во целина.
Реферат У.бр.102/2016

2. Член 53 став 2 и член 66 став 2 од Правилата за снабдување со
топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/2012,
109/2013, 126/2015 и 127/2015), донесени од Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија на 30 јули 2012 година.
Реферат У.бр.152/2016

3. Член 97 став 3 и член 98 од Колективниот договор на Министерството за
внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2015,
227/2015, 177/2016 и 197/2016)
Реферат У.бр.76/2015

4. Решение на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување пензиски бр.
74300012106 од 27.08.2012 година
Реферат У.бр.154/2016

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.69/2015

Leave a Reply