Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10.2016 година (понеделник), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 23-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 31.10.2016 година (понеделник), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 6 став 2, член 10 став 2 точка 3, член 21 став 2 алинеја 4,
поднасловот: „Правилник за спроведување на постапката за вработување“ и член
38, член 39 став 5 алинеја 4, поднасловот: „Правилник за спроведување на
постапката за унапредување“ и член 44, член 61 став 1 во делот: „или друг
пропис“ и став 2 во делот: „и со друг пропис“, поднасловот: „Вредност на бодот“
и член 68, член 70 став 3, член 80 став 6, член 81 став 2, член 86 став 8, член
87 став 23, член 88 став 4, член 90 став 6, член 97 став 12, член 103 став 7,
член 110 алинеја 8, член 116 став 4, член 119 алинеја 8, член 124 став 3, член
129 став 3, член 141 и член 144 од Законот за судска служба („Службен весник на
Република Македонија“ бр.43/2014, 156/2014, 33/2015 и 98/2015).
Реферат У.бр.160/2014

2. – Член 18 став 3; член 31 став 2 алинеја 3; член 34 став 9; член 36
став алинеја 3; член 42 ставови 4 и 5; насловот: “Правилник за спроведување на
постапката за вработување” и член 47;член 48 став 5 алинеја 4; насловот:
“Правилник за спроведување на постапката за унапредување” и член 53; член 55
став 7; член 56 став 3; член 57 став 3; член 58 став 3; член 59 став 7; член 60
став 7; член 64 став 8; член 70 став 2 во делот:“освен секретарот”-член 76 став
21; член 82 став 7; член 84 став 2; член 90 став 5; член 91 став 3; член 98
став 5 алинеја 8; насловот: “Донесување на подзаконски акти” и член 105 и член
108, сите од Законот за административни службеници (“Службен весник на
Република Македонија” број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016).
Реферат У.бр.163/2014

3. Член 2 став 1 и членовите 3, 4, 5 и 14 од Законот за заклучување на
стечајните постапки отворени согласно со Законот за присилно порамнување стечај
и ликвидација и Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр.
12/2014).
Реферат У.бр.117/2015

4. Член 227 став 7 од Законот за општата управна постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.38/2005, 110/2008 и 51/2011).
Реферат У.бр.26/2016

5. Член 2 став 3, во делот: „и на паричните казни“ истав 4, во делот:
„паричната казна, односно“ од Законот за даночна постапка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009,
145/2010, 171/2010, 53/2011, 39/2012, 84/2012, 187/2013, 15/2015, 97/2015,
129/2015, 154/2015 и 23/2016).
Реферат У.бр.52/2016

6. Член 17 алинеја 2 и член 98 став 5 алинеја 3 од Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/2014).
Реферат У.бр.61/2016

7. Член 60 во делот „јавнообвинителските“ од „2. Должности на
јавнообвинителските службеници“ пред насловот „Должност за извршување на
работите и на работните задачи“ и Делот „јавнообвинителскиот“ од членот 128
став 1 и 2 од Законот за судската служба („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/2014, 33/2015, 98/2015 и 6/2016).
Реферат У.бр.118/2016

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.123/2016

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.87/2016

Leave a Reply