Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.06.2016 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 18-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 29.06.2016 година, со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 16 став 1 во делот:„ниту да се поведе управен спор“ и член 23
став 5 во делот:„ниту да поведе управен спор“ од Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015).
Реферат У.бр.11/2016

2. Член 72 од Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на
Република Македонија“ бр.28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008,
145/2010, 97/2015 и 148/2015)
Реферат У.бр.22/2016

3. – Одлука за давање согласност за поставување на урбана опрема на
подрачјето на Општина Бутел, број 08-208/2 од 23.02.2016 година, донесено од
Советот на Општина Бутел, објавена во “Службен гласник на Општина Бутел” број
2 од 23 февруари 2016 година и
– Решение за објавување на Одлука за давање согласност за поставување
на урбана опрема на подрачјето на Општина Бутел, број 09-251 од 23.02.2016
година, донесено од градоначалникот на Општина Бутел.
Реферат У.бр.72/2016

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.59/2016

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување, со нацрт-одлука по предметот
У.бр.114/2014

2. Предлог за одлучување, со нацрт-одлука по предметот
У.бр.74/2014

Leave a Reply