Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 10-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.04.2016 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 10-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 13.04.2016 година, со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 28-а став 4 од Законот за работните односи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009,
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013,
170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015 и 129/2015).
Реферат У.бр.3/2015

2. Член 233 став 1 алинеја 3 и член 284 ставовите 1 и 2 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република
Македонија“бр.169/2015).
Реферат У.бр.109/2015

3. Член 7 ставовите 3 и 4 од Царинскиот закон („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011,
11/2012, 171/2012, 187/2013, 129/2015, 154/2015 и 192/2015).
Реферат У.бр.28/2016

II. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

1. Предлог за одлучување, со нацрт-одлука по предметот
У.бр.147/2014

Leave a Reply