Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за III-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.02.2016 година (четврток), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за III-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.02.2016 година (четврток), со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 17 алинеја 2, член 18 став 3, член 31 став 2 алинеја 3, член 36
став 2 алинеја 3, насловот: „Правилник за спроведување на постапката за
авработување“, член 47, член 48 став 45 алинеја 4, член 65 став 1 во делот:
„освен секретарот и кабинетските службеници“, член 70 став 2 во делот „ос вен
секретарот“ од Законот за административните службеници („Службен весник на
Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015 и 154/2015).
Реферат У.бр.147/2014

2. Член 38 став 5 алинеја 1 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015
и 25/2015).
Реферат У.бр.91/2015

3. Член 46 став 2 од Законот за основното образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011,
42/2011, 51/2011, 6/2012, 1400/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014,
10/2015, 98/2015 и 145/2015).
Реферат У.бр.93/2015

4. Член 111 од Законот за енергетика („Службен весник на Република
Македонија“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014,
33/2015, 192/2015 и 215/2015)
Реферат У.бр.104/2015

5. Одлука за употреба на знамето на албанската етничка заедница во
јавниот и службениот живот на територијата на Општина Кичево бр.07-1771/6,
донесена од Советот на општина Кичево на 25 јуни 2013 година.
Реферат У.бр.115/2015

6. Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија (Службен
весник на Република Македонија“ бр. 9/2016)
Реферат У.бр.9/2016

Leave a Reply