Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.11.2015 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.11.2015 година, со почеток во 09.00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

1. Член 51 од Законот за изменување и дополнување на Законот за
супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија”, број
112/2014).
Реферат У.бр.57/2015

2. Одлука за недонесување на урбанистичко-планска документација за
бесправно изградениот објект на улица Градски парк број б.б. на КП 5338, КО
Центар 1, број 07-2101/7, донесена од Советот на град Скопје на 19 февруари
2015 година.
Реферат У.бр.82/2015

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

1. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.65/2015

Leave a Reply